utolsó frissítés: 2007. május 21.

Román-magyar kapcsolattörténet. (Lucian Leuştean: România, Ungaria şi tratatul de la Trianon 1918-1920. [Románia, Magyarország és a trianoni béke 1918-1920] Seria Historia. Polirom, Iaşi 2002.; Lucian Leuştean: România şi Ungaria în cadrul “Noii Europe” 1920-1923 [Románia és Magyarország az “új Európa” keretében 1920-1923] Seria Historia. Polirom, Iaşi 2003.) In Múltunk 2005/4.


Bármennyire közhelyes is azzal kezdeni egy recenziót, hogy a szerzô nehéz fába vágta a fejszéjét, most mégsem tehetünk mást. Amint azt a Iasi Egyetem docense is megfogalmazza a trianoni béke és a magyar–román kapcsolattörténet összefüggéseit tárgyaló munkájához írt bevezetôjében: az együttélés bármely korszakáról legyen szó, nem könnyû a magyar–ro-mán kapcsolatokról írni. Lehet, Magyarországon már hamisan csengenének az olyan kijelentések, hogy tudományosan nehéz feldolgozni egy témát, amit természetszerûen szenvedéllyel (kiemelés itt és késôbb is tôlem – E. G.) taglalnak, nehéz kiegyensúlyozottnak lenni, ha minden megnyilatkozásnak politikai implikációi vannak, nehéz az igazságot mérlegelni ott, ahol senki sem kíváncsi rá, de Leustean a bevezetô megírásakor (igaz, ez már három éve történt) minden bizonnyal legfeljebb határozottabb kontúrokat húzott egy meglévô és virulens problémának, amikor az elszigetelôdés kockázatát, az árulónak bélyegeztetés lehetôségét említette. Saját bevallása szerint éppen ebben lelte a kihívást is. Egy sokat tárgyalt, sokat vitatott és végül egy emelkedett narratívába illesztett esemény másféle megközelítését ígéri. Kritikát az elôdök felett, legyenek azok nagy tekintélyû történészek vagy éppen nagy tekintélyû aktorok az általa elemzett eseményekben. Annak demonstrálását, hogy lehet nemzeti történelmet írni úgy is, hogy nem hivatkozunk állandóan saját nemzeti érzésünkre vagy a történelem törvényszerûségeire.

Amint azt a címek is jelzi, az elsô világháború végének sokszor zûrzavaros, és korábban nehezen elképzelhetônek hitt változásokat hozó idôszakának vizsgálatára vállalkozott. Ezen belül is két olyan szomszédos államnak az eseményekben betöltött helyét, szerepét kívánta bemutatni és elemezni, amelyek számára a bekövetkezett kataklizma máig ható következményekkel járt. Kísérletet kívánt tenni arra is, hogy több szempontból vizsgálja a fejleményeket, elhelyezze azokat az európai újrarendezés (az „Új Európa” születése – egy Leustean által láthatóan kedvelt fogalom) kontextusában. Ugyanakkor, amint azt hangoztatja is, kifejezetten diplomáciatörténeti tanulmányt kívánt írni. Érezhetôen egyfajta antimarxista munkát, amelynek szereplôi nem a népek, a tömegek, hanem az egyes személyek, akik alakítják vagy legalábbis alakítani kívánják a folyamatokat és eseményeket. Eközben támaszkodhatott a tekintélyes terjedelmû kiadott forrásanyagra, amely a békekonferenciával és a nagyhatalmak külpolitikájával foglalkozik (angol, francia, olasz, német és persze román kiadványokra), memoárokra, az angol és francia nyelvû szakirodalom megkerülhetetlen mûveire (köztük magyar szerzôkéire is), és természetesen a román külügyminisztérium, illetve kormányzat korabeli, kiadatlan levéltári anyagaira.

A nagy vállalkozásból azonban csak félmunka lett. Amíg az elsô mûvet a számos kritika mellett mégis inkább dicsérni lehet, mert a kiegyensúlyozott elbeszélés mellett a román historiográfiára vonatkozó, olykor minuciózus önkritika is lényeges eleme, addig a második könyvben már sokkal nagyobb tér jut az apológiának, a nemzeti politika visszamenôleges igazolásának. Kudarc ez, még ha csak részleges is, nemcsak a korábbi idôszakra vonatkozó tanulmány erényei miatt, hanem azért is, mert a második kötet hiányosságai egyértelmûen szakmai problémákat jeleznek.

Leustean saját bevallása szerint is diplomáciatörténész. Ennek ellenére felvállalja, hogy nagy terjedelemben értekezzen a kisebbségi problémáról, és nem csupán, sôt nem elsôsorban annak diplomáciatörténeti vonatkozásairól. Ezek a részek érthetetlenül önigazolóak lettek, a felhasznált szakirodalom vagy elavult, vagy egyoldalú. (Carlyle Aymer Maccartney mûve Magyarországról és utódairól ebben a kérdésben mára már kevéssé tekinthetô standard munkának – és ez különösen igaz elavult nemzetkarakterológiai fejtegetéseire. Zenobius Páclisanu a legkevésbé sem olyan elfogulatlan szerzô, akit kritikától mentesen lehetne idézni. John Lukacs 1953-as(!) mûvét pedig a magyar historiográfia aktuális álláspontjaként említeni – ráadásul nem is megalapozottan (58., 265. lábjegyzet) – szintén komoly hibának tûnik.) A szerzô nem tud magyarul, így a korabeli sajtóból is csak a román nyelvût idézheti, magyart meg csak akkor, ha azt a kormányzati anyagban fordításban – és már eleve kontextualizálva – megtalálta. Ráadásul így nem is használhatta fel az utóbbi másfél évtized örvendetesen bôséges magyar nyelvû szakirodalmát a két világháború közötti romániai magyar kisebbségtörténetrôl. Ennek megfelelôen a kérdés prezentálása kifejezetten önigazoló lett, hiába ígéri Leustean ezzel kapcsolatban is a kiegyensúlyozott elemzést.

A történészi munka törvényszerûségei mellett a felhasznált forrásoknak és szakirodalomnak (minden bizonnyal a nyelvi megértés hézagosságából következô) korlátozottságával magyarázhatóak elsôsorban az elsô kötet hiányosságai is. Alábjegyzetekbôl kiderül, hogy a szerzô bátran használta a magyar historiográfia idegen nyelven megjelent vonatkozó munkáit, többek között Ormos Mária alapvetô monográfiáját, Ádám Magda mûveit, Juhász Gyula kézikönyvét, Hajdú Tibor publikációit, és épített is rájuk. Éppen ezért feltûnô a magyar olvasó számára, hogy a kötet megjelenését megelôzô egy évtizednek a kérdésre vonatkozó magyar nyelvû írásai, amelyek számos részletkérdést taglalnak alaposan, nem gyakorolhattak hatást a munkára. Alegfontosabb példa Romsics Ignác lehet, akinek sem Bethlen Istvánról szóló életrajza, sem a békeszerzôdés létrejöttének körülményeire vonatkozó, már jóval 2002 elôtt megjelent (és késôbb például a Helyünk és sorsunk a Duna-medencében kötetben összegyûjtött) mûvei nem tûnnek fel a bibliográfiában vagy a hivatkozásokban.

Különösen fájdalmas ezeknek a munkáknak a hiánya, mivel a kötet történeti narratívája érezhetôen nagyon közel áll az említett magyar szerzôkéhez. Aforrások széles körû és alapos használata, a különbözô tényezôk, például a nemzeti önrendelkezés eszméjének értékelése, a nagyhatalmak szerepének felfogása, de még a történeti súlypontok is rendkívül hasonlóak a magyar történettudományban domináns történeti elbeszélés megfelelô részeihez. Példaként említhetô, hogy a Monarchia felbomlásának okai közül a nemzeti mozgalmak mellett (sôt talán kicsit még elôttük is) hangsúlyozza a késôbbi gyôztes nagyhatalmak erre vonatkozó és nagyon nehezen megszületô elhatározását. Abékekonferencia tevékenységének ismertetésekor a nagyhatalmak lehetôségeit és korlátait is hasonlóképpen veszi számba – például ô is szerepet tulajdonít a végleges határvonal kialakulásában annak, hogy nem egységes, a vesztes országokkal foglalkozó, hanem a gyôztes kisállamok területi követeléseit vizsgáló egyedi bizottságok jöttek létre. Hangsúlyozza a Károlyi-kormány illuzionizmusát az antant segítôkészségével kapcsolatban, vagy Lindner Béla végzetessé vált döntését a hadsereg feloszlatásáról, a katonák hazaküldésérôl, és ugyanakkor azt is, hogy valószínûleg az adott feltételek közepette nemigen lehetett volna olyan magyar kormány, amelyik többet képes elérni. Vagyis miközben egyértelmû, hogy a munka tükrében nem egyszerûen lehetséges, hanem egyenesen szükséges a közvetlen vita a magyar és a román történettudomány között az elsô világháború végének idôszakáról, addig az is kiderül, hogy ez nyelvi problémák miatt nem folyik.

Mindez persze nem feltétlenül járna hiányérzettel, ha nem éppen az lett volna a szerzô eredeti célkitûzése, hogy a magyar nézôpontot is bemutassa. Így azonban, bármennyire alaposan épít az általa ismert munkákra, mégsem sikerül hangsúlyossá tennie „Magyarországot”, a magyar politikát. Sokkal inkább tûnik a frissen függetlenné vált ország a diplomácia tárgyának, mint alakítójának, és vezetôi (Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, Kun Béla, Horthy Miklós, Apponyi Albert) sem jelennek meg az elbeszélésben hasonló súllyal, mint román társaik, mindenek elôtt Ion I. C. Brátianu. Igaz, itt számolnunk kell egy módszertani problémával is. Aszerzô által választott, személyekre koncentráló diplomáciatörténeti elemzés sokkal inkább alkalmazható az ôszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság kormányaira, amelyek vezetô személyiségeit könnyû megragadni, mint a román megszállást majd kivonulást követô gyenge kormányokra, amikor ráadásul a korábbi második-harmadik vonal politikusai kezdték meg küzdelmüket a hatalomért, és még nem kristályosodott ki, hogy ki lesz a következô idôszak legfontosabb politikusa.

Ha azonban eltekintünk a fentebb taglalt problémától, amely benyomásom szerint a Trianonnal foglalkozó munka legfontosabb, az alapvetô célkitûzéseket is érintô hiányossága, rendkívül hasznos és fontos mûnek kell tekintenünk a könyvet. Nem pusztán az teszi lehetôvé ezt az értékelést, hogy – amint már taglaltam – a történeti narratíva alapján a békeszerzôdés létrejöttének körülményei és története tekintetében lehetséges az értelmes vita, sôt az álláspontok egyeztetése is (ez minden bizonnyal fontos szerepet tölthetne be a Trianon-probléma társadalmi kibeszélésében is), hanem a munka valóban erôteljes kritikai irányultsága miatt is. Igaz, ez utóbbi tekintetében is beszélhetünk problémákról. Leustean egyfelôl a nemzeti történetírás mítoszait veszi célba, másfelôl a marxista történetírást. És bár mindkét célkitûzés legitim, néha úgy tûnik, az utóbbi olykor hibás történeti ítéletekre ragadja ôt.

Az elôbbi kérdésben, a nemzeti mítoszok kapcsán mindig alapos, olykor rendkívül aprólékos munkát végez. Például a román történetírás korábbi felfogásától eltérôen egyértelmûen azon a véleményen van, hogy Románia már nem tudott hadat üzenni Németországnak a fegyverszünetet megelôzôen, és így szövetségesi státusza valóban megkérdôjelezhetô volt (lásd a 23. oldal 80. lábjegyzetét). Mint már említettem, különösen nagy jelentôséget tulajdonít a végleges határvonal kapcsán annak, hogy egy különbizottság jött létre a román–magyar határvonal meghúzására, ami a román területi igények felôl vizsgálta a problémát (53–54.). Egyenesen azt állítja, hogy ez és a román hadsereg jelenléte „determinálta” a végleges határvonalat. Szintén a román történetírás bevett téziseivel szemben fejti ki, hogy 1919. április 16-án nem a magyarok támadtak a románokra, hanem a román hadsereg szervezetten és tudatosan „provokálta” saját magát, lehetôséget teremtve ezzel az elôrenyomulásra (82.). Hasonlóképpen „mítoszromboló”, amikor azt állapítja meg, hogy a román megszállás messze állt attól a jótékony missziótól, amit a korábbi és mai román történetírás tulajdonít neki. Ennek alátámasztására újraközöl egy korábban valószínûleg szándékosan megcsonkított módon közzétett dokumentumot, amelyben Brátianu azt írja Diamandynak (a román megbízottnak Budapesten a megszállás idején), hogy addig húzza az idôt a rekvirálásokról a szövetségesek megbízottaival folytatott tárgyalásokon, ameddig a már Tiszánál lévô és korábban elkobzott javakat sikerül átszállítani a folyón (149–150.). Mindezekre alapozva sürgeti, hogy a román megszállás történetét a nemzeti elfogultságtól mentesen írják újra (147. skk.).

Némileg problémásabb a marxista vagy marxistának gondolt történetírással szembeni kritikája, mindenekelôtt a Tanácsköztársaság külpolitikáját illetôen. Leustean abból a tézisbôl indul ki, hogy minden korabeli magyar rezsim elsôdleges külpolitikai célja a területi integritás megôrzése, illetve helyreállítása volt. Ebbôl következôen a Tanácsköztársaság külpolitikájának is ezt a cél tulajdonítja. Abban minden bizonnyal igaza van, hogy az új rendszer legitimitásához jelentôs mértékben hozzájárult a remény, hogy esetleg szovjet segítséggel sikereket érhet el a szomszédokkal szemben. Az azonban már nem feltétlenül állja ki a források próbáját, hogy ennek a területi egység helyreállítása lett volna a célja. Aszerzô ennek kapcsán nemcsak kritika nélkül elveti azt, hogy Kun Béla ellenkezô értelmû jegyzéke komolyan vehetô lenne, hanem tudomást sem vesz a Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltásáról, ami egyáltalán nem a területi integritáshoz való ragaszkodás jele, sem a korabeli kommunista és egyéb baloldali forradalmárok legtöbbjének felfogásáról, amely szerint a szocialista forradalom automatikusan megoldja majd a nemzeti kérdést. Már pedig ennek tükrében a Tanácsköztársaság területvédelme sokkal inkább a forradalom hatókörének kiterjesztését célozta (olyan helyzet megteremtését, amikor igazából a határok lényegtelenek), semmint egy nemzeti kommunista rendszer Leustean sugallta létrehozását.

Az antibolsevizmus a szerzô némely más ítéleteit is megkérdôjelezhetôvé teszi. Nem egy esetben érhetô tetten, hogy a román–magyar „háborút” 1918 végén majd 1919-ben a Tanácsköztársaság prizmáján keresztül próbálja értékelni. Olykor úgy tûnik, igazolni akarja a román elôrenyomulást, sôt néha bizony az a koncepció is felvillan, hogy a román hadsereg mentette meg Közép-Európát a bolsevik veszedelemtôl. Ebbôl a szempontból árulkodó, hogy már 1918 végén, a Maros-vonal átlépése kapcsán hivatkozik az egyre erôteljesebb bolsevik agitációra, mint ami szükségessé tette ezt a lépést (31.), és késôbb is állandóan hasonlóképpen érvel. Így aztán annak ellenére, hogy egyébként annak részleteit, a Vix-jegyzékkel együtt, alaposan és mértéktartóan ismerteti, nem vesz tudomást arról: részben éppen a román elôrenyomulás provokálta ki a budapesti rezsim- és rendszerváltást. Fel sem merül benne, hogy tulajdonképpen a román hadseregnek éppen egy, részben a román politika miatt elôállt helyzetet kellett megoldania, ami lehet ugyan logikus és érthetô, de igazolásul semmiképpen sem szolgálhat.

Ez a kérdéskör egyúttal átvezet a könyv egy másik problémájához, a forráskritikához. Aszerzônek több esetben sem sikerült megfelelô kritikával kezelnie román dokumentumokat. Alegjobb példa erre a románságot ért vélt vagy valós atrocitások témája. Abolsevik agitáción kívül ez a másik, a román hadsereg elôrenyomulása melletti, olykor érezhetôen egyetértôen idézett érv. Ezt azonban többnyire nem mikrotörténeti forrásokkal vagy szakmunkákkal támasztja alá, hanem diplomáciai iratokkal, amelyek célja éppen az volt, hogy igazolják a katonai fellépés szükségességét. Amikor pedig a román álláspontot erôsítô megnyilatkozások szerzôihez hasonló funkciójú és feladatú személyek ellenkezô tartalommal nyilatkoznak a kérdésrôl (például 1919 elsô hónapjaiban, amikor Vix és alárendeltjei, illetve a Budapest felôl érkezô átutazók szerint a román panaszok eltúlzottak voltak – 60.), akkor ezeket meglehetôsen pszichologizáló kritikával veti el, anélkül, hogy ugyanezt a kritikát alkalmazná a bukaresti forrásokra is.

A könyv szövegének stilisztikai elemzésével ugyancsak tetten érhetô egyfajta rejtett elfogultság. Astílus és a szóhasználat döntôen tudományos, de Leustean néhány helyen hirtelen vált: patetikus és emelkedett lesz, vagy egyszerûen csak olyan erôs kifejezéseket használ, amelyek már egyfajta pozitív ítéletet is implikálnak. S mivel a mû alapvetôen és nagyrészt visszafogott és elemzô, ezek az oda nem illô részek annál inkább feltûnnek az olvasónak. Apadovai fegyverszünet kapcsán arról beszél, hogy az kielégítette ugyan az olasz és délszláv területi igényeket, de csalódást okozott Bukarestben, mivel nem tartalmazta a románok nemzeti egységének megteremtéséhez szükséges elôfeltételeket (22–23.). Korábban a nagyhatalmakra nehezedô nyomásról írt, emberek tízmillióinak újjáéledô reményérôl, ami megakadályozta, hogy visszalépjenek a Monarchia felosztásának tervétôl (15.). Vagy egy mondat Budapest megszállásáról, amikor a lenézett „valachok” végre az évszázados ellenség fôvárosában sétálgattak: „Tíz-tizen-egy évszázados, a magyarokkal szemben alapvetôen védekezô beállítódás után, a románok most, 1919 nyarán dicsôséges bosszút álltak.” (111.)

Ugyancsak problematikusnak tûnik a történeti perspektíva igazoló, legitimáló használata. A45. oldalon, egy késôbb a befejezésben is megismételt eszmefuttatásban, a szerzô a békekonferencia legfontosabb eredményeként taglalja a nemzetállamok megteremtését, mint amit az egész

20. századi történelem annak ellenére igazolt, hogy magát a koncepciót ma is sokan támadják. A174. oldalon a békeszerzôdésnek a határokat megállapító, második részével kapcsolatban a következôket írja: „Ha az idô próbája felhasználható egy nemzetközi aktus valós viszonyokhoz való igazodásának alátámasztására, akkor az 1920. június 4-én aláírt szerzôdésnek ez a része volt az, amelyik igazolást nyert azáltal, hogy Magyarország határai az egész 20. században ténylegesen intaktak maradtak.”

Ezen kijelentések egyik problémája az, hogy vitathatók. Az elôbbivel szemben mégis csak felvethetô a nemzetállam korlátaira, sôt a kisebbségekkel szembeni szükségszerû jogkorlátozásra vonatkozó megfontolások sora éppen úgy, mint az, hogy a 20. századi történelem értelmezhetô (legalábbis Európában) egy nemzetállam elôtti nyugalmi rendbôl egy nemzetállam utáni nyugalmi rendbe való átmenetként, amiben éppen a nemzetállamiság jelent destabilizáló tényezôt. Az utóbbival kapcsolatban pedig nem tekinthetünk el attól, hogy a Trianonban meghúzott határok még két évtizedet sem álltak fenn módosítás nélkül (és nem teljesen megalapozatlan az azt követô évtizedes mozdulatlanságot elsôsorban a nemzetközi körülményeknek, nem pedig valamiféle belsô szükségszerûségnek tulajdonítani), ami semmiképpen sem minôsíthetô stabilitásnak. Amásik probléma az, hogy a szerzô a bevezetésben kifejezetten elveti a történelmi törvényszerûségek létezését és érvényesítését a történettudományban. Ennek ellenére ezek az eszmefuttatások, ha implicit módon is, valamiféle teleológiai magyarázatot próbálnak adni az eseményeknek, és így éppen a történelem törvényeire építenek.

Mindezeken túl, mint valószínûleg minden történeti munka, ez sem mentes a kisebb hibáktól, pontatlanságoktól. Például a szerzô a 37. oldalon azt állítja, hogy a független államiság megkülönböztetô jegyei közül (nemzetközi elismerés, diplomáciai képviseletek, hadsereg, pénzkibocsátó bank stb.) az új magyar állam eggyel sem rendelkezett – miközben nyomban megkezdôdött a magyar külképviseletek felállítása, ahol erre lehetôség nyílt, zajlott a hadsereg szervezése, és megkezdôdött az önálló pénzkibocsátás is. A68. oldalon az szerepel, hogy a KMP vezetôit már március 20-a elôtt kiengedték volna a fogházból. A140. oldalon felsorolja a Huszár-kormány békekonferencia általi elismerésének feltételeit (a legrövidebb idô alatt szervezzenek választásokat az általános választójog alapján, a törvény és a rend fenntartása, lemondás bármilyen agresszív akcióról, az ideiglenes határok tiszteletben tartása a béke megkötéséig, a polgári szabadságjogok tiszteletben tartása), majd azt a meglepô kijelentést teszi, hogy ezek közül semmi sem valósult meg. A172. oldalon, a 122. lábjegyzetben Csáky István hivatalban lévô magyar külügyminiszterrôl beszél.

*

Amíg a Trianonról szóló mû összességében pozitívan értékelhetô, addig a román–magyar viszony 1920 és 1923 közötti alakulását vizsgáló munka már nem. Adiplomáciatörténeti részek az elsô mûben megszokott alapossággal és kiegyensúlyozottsággal készültek el, a szerzô most is nagymértékben támaszkodott az idegen nyelven megjelent magyar szakmunkákra, mindenekelôtt Ádám Magda Kisantant-monográfiájára. Aszerzô által elemzett három esettanulmány (a bécsi magyar emigráció és Románia viszonya, az 1923. januári határincidensek ügye és Camil Manuilá kálváriája a kölcsönös repressziók közepette) érdekesek és tanulságosak is. (Abécsi emigrációról közölt román titkosszolgálati jelentés, amely szerint Garbai Sándor felajánlotta szolgálatait Romániának egy antirevizionista és antimarxista munkásmozgalom szervezéséhez, érdekes kutatási irányt is kijelölhet.) Ezzel szemben, mint már említettem, a munka negyedét kitevô második fejezet, amely a magyar kisebbséggel foglalkozik, egyoldalú, elfogult, módszertanilag is kritizálható, többnyire csak a román történettudomány és a politika szólamait reprodukálja. Olyan mértékben, ami sajnos az egész mû értékét is megkérdôjelezheti.

A két állam kapcsolattörténetével foglalkozó részek kulcsa a kisantant megalakulása, illetve Magyarország felvétele a Népszövetségbe és a népszövetségi kölcsön megszerzése. Leustean a kisantant megalakulásának elemzésekor sorra veszi a térség újrarendezésére irányuló nagyhatalmi terveket. Arra a következtetésre jut, hogy Románia, amely korábban sajátos geopolitikai helyzete miatt inkább egy lengyel–román–magyar megegyezésben lett volna érdekelt, végül is a magyar–csehszlovák tárgyalások és a királypuccs miatt kényszerült bele a Kisantantba. Ez ráadásul nem is elsôsorban román, hanem sokkal inkább csehszlovák érdekeket szolgált, fô szorgalmazója is Benes volt. Románia ebben az ügyben egyszerûen kényszerpályára került, nem tudta saját érdekeit érvényesíteni. Igaz, ebben jelentôs szerepe volt annak is, hogy végül illúziónak bizonyult a megegyezés Magyarországgal.

Ennek ellenére a kisantantról már közvetlenül születése után megmutatkozott, hogy nem tudja betölteni azt a nagyszabású szerepet, amit Benes neki szánt. Anyugat-magyarországi kérdés megoldásában, ahogy azt a román külügyminisztérium is megállapította, nem tudott „nagyhatalmi szerepet” játszani, miközben az olaszok befolyása a térségben megerôsödött (61.). Amásodik királypuccs elleni fellépés azonban konszolidálta a szövetség helyzetét, s bár a britek és az olaszok kezdtek tôle távolságot tartani, Lengyelország támogatta a Habsburg-ellenes fellépést, sôt november 6-án még egy késôbb nem ratifikált egyezményt is aláírt Csehszlovákiával. Miután Ausztria és Csehszlovákia 1921 decemberében megállapodást kötött, sikerült Magyarországot teljesen elszigetelni a térségben.

A kisantant kapcsán meg kell említenünk, hogy a szerzô határozottan törekedett arra, hogy kritika alá vegye a korábbi román történetírás eredményeit, és ennek kapcsán egyértelmûvé teszi, hogy a szövetség kifejezetten Magyarország ellen irányult. Élesen kritizálja Viorica Misucot (56–57.), aki szerint a szövetség létrejötte az újraéledô német veszélyhez köthetô. Leustean ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy akkoriban mindhárom fôvárosban a magyarok voltak az aggodalom elsô számú tárgyai. Aromán–csehszlovák szerzôdésben is kifejezetten szerepel a Magyarország elleni fellépés koordinálásra vonatkozó cikkely. Ezzel szemben a német–csehszlovák viszony barátságos volt, amit csak erôsítettek a lengyel-kérdésben meglévô közös érdekek.

Ugyancsak elveti Eliza Campus megközelítését, aki szerint a kisantant tulajdonképpen egy föderáció magja lett volna. Leustean nem lát semmilyen arra utaló jelet, hogy a szövetség államai megkísérelték volna ilyen céllal továbbfejleszteni együttmûködésüket. Még a szövetség megfelelô szervezetérôl is csak 1933 után beszélhetünk, amikor sor került a szervezeti egyezmény aláírására. Úgy véli azonban, hogy ezek a túlzások, tarthatatlan állítások a magyar historiográfia „tükörállításainak” reflexiói, amelyek szerint a kisantant egy agresszív szövetség lett volna Magyarország ellen és minden szinten akadályozta volna az együttmûködést Közép- és Kelet-Európában, ezzel kényszerítve Magyarországot arra, hogy más revizionista hatalmak segítségét keresse. Sajnálatos azonban, hogy az ennek alátámasztására John Lukacs The Great Powers and Eastern Europe címû mûvébôl hosszasan idézett passzus (ami ráadásul több mint fél évszázada jelent meg) nem ezt állítja, hanem csak azt, hogy a kisantant léte megakadályozta a megegyezést Magyarország és szomszédai között, ezáltal ismét a nacionalizmus olyan hullámait keltve Magyarországon, mint amelyek ellen egykor a szövetséget életre hívták. Rámutat továbbá arra, hogy a kisantant egyetlen más konfliktusban sem mûködött kielégítôen. Ennek ellenére megszívlelendô Leustean ezen a helyen (59–60.) kifejtett véleménye: „Nem sikerült azonosítanunk egyetlen olyan okot sem – politikait, nemzetit vagy tudományosat –, amely alapján némely hamis állításokra és túlzásokra más hamis állításokkal és túlzásokkal kellene válaszolnunk!”

Sajnos a kötet következô része nem felel meg ennek a történészi hitvallásnak. Aszerzô, aki láthatóan sem a kisebbségtörténetben, sem az ezzel kapcsolatos elméleti munkákban nem mozog otthonosan, a magyar kisebbség kapcsán beleesik a korábbi történetírás és a forráskritika hiányának csapdájába. Bár ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban is azt hangsúlyozza, hogy a problémát nem lehet megkerülni, sem egyoldalúan megközelíteni, mégsem sikerült megfelelnie a maga állította mércének. Hiába indul ki abból, hogy valahogy át kell hidalni a nagyvonalú kisebbségpolitikát hangsúlyozó román és a teljes elnyomást hangsúlyozó magyar szövegek közötti ellentétet, végül ez neki sem sikerül. Bár megértéssel fordul a magyarok felé, akik ezer év után elveszítik domináns helyzetüket, és az 1918–1920 közötti, ideiglenesnek gondolt rémálmuk állandósul (93.), végül mégsem bizonyul eléggé empatikusnak, és túlzottan hisz román forrásainak.

Ebben a részben sorjáznak a hibák, hamis beállítások. Alegfontosabb talán az, hogy a szerzô szinte már szociáldarwinista értelmezését adja a korszak történelmének. Minden további kérdés nélkül elfogadja, hogy a románok olykor diszkriminatív lépéseit megalapozta a magyarok dominanciája a társadalomban, amit a románok joggal(?) próbáltak megtörni (95.). Román középosztályt és elitet kellett létrehozni és ez csak a nemzeti koordináták mentén lezajló szociális forradalommal volt elérhetô – állítja. Mindehhez sajnos nagyon régi, egyértelmûen politikailag determinált társadalomtörténeti sztereotípiák társulnak. E szerint például, ha a magyar társadalom nem lett volna differenciált, hanem csak egy paraszti tömeg, akkor könnyen megnyerhetô lett volna Románia számára. Vagy: csak a magyar arisztokrácia rovására lehetett a román burzsoáziát létrehozni. Az elôbbi kapcsán teljesen figyelmen kívül hagyja a mûvelôdés és a mûveltség szerepét a nemzetépítésben és a nemzettudat kialakításában. Az utóbbi kapcsán azt nem veszi figyelembe, hogy Erdély társadalmában az arisztokrácia soha nem játszott olyan jelentôs szerepet, mint Magyarországéban. Ráadásul ezt a réteget alapjaiban rázta meg az uralomváltás. (Ezt kiválóan mutatja az Erdélyi Társaság címû folyóirat alig két évfolyama 1921–1922-bôl. Az arisztokrácia és a nagypolgárság életét megismertetni hivatott lap anyagiak hiányában kénytelen volt mûködését beszüntetni.) Fel sem merül a szerzôben, vajon egyáltalán igazolható-e egy ilyen lépéssorozat. Ehelyett egyetértôen értekezik a magyar önkormányzati vezetôségek románosításáról, ott is, ahol a magyarok éltek többségben. Liberális nemzetiségpolitikaként, a saját nemzeti identitás megszilárdításaként tárgyalja azokat az állami intézkedéseket, amelyek a szabad identitásválasztás korlátozásával megakadályozták, hogy a zsidók, vélelmezett svábok, románok magyar iskolába járassák gyerekeiket, vagy magyarnak vallják magukat a népszámlálásokon. Igazolhatónak tartja, hogy ezeket a korábban elmagyarosított vagy elmagyarosodott csoportokat az állami kényszer eszközeivel próbálták disszimilálni.

Némileg használhatóbb mindaz, amit az iskolarendszerrôl ír. Rámutat a különbségre a Consiliul Dirigent, az 1919 után Nagyszebenben mûködô erdélyi román kormányzat lassú egységesítést feltételezô iskolapolitikája és a bukaresti liberálisok gyors egységesítésre törekvô lépései között. Ugyanakkor túlzottan idillikus képet fest az állami iskolapolitikáról. Azt állítja, hogy a román állam jelentôs erôfeszítéseket tett a kisebbségi szerzôdés betûjének betartására, arra, hogy mindenhol biztosítsa az ingyenes alapfokú, anyanyelvi oktatást. Az egyházi iskolák mûködését éppen e törekvés meghiúsításának tartja. Emellett beszámol néhány esetrôl, amikor ezek „államellenes” irányt követtek, és ezzel indokolja, hogy a kormányzat restriktív lépéseket tett az egyházi iskolákkal szemben, megvonta a nyilvánossági jogot (az államilag elismert érettségi bizonyítvány kiadásának jogát), valamint bezáratott egyes iskolákat. Azzal azonban nem vet számot, vajon miként indokolhatnak egyes esetek általános érvényû korlátozásokat. Vagy éppen miként korlátozná az államellenes tendenciákat egy adott iskolában, ha oda más nemzetiségûek nem iratkozhatnak be? Ebben a formában teljesen feleslegesnek tûnik egy alig 3(!) oldalas fejezet beiktatása a magyarországi kisebbségpolitikáról. Részben a már említett Zenobius Páclisanu munkái menthetetlenül elfogultak, részben néhány kényes kérdésben az egyéb felhasznált mûvek megbízhatósága is kérdéses, legalábbis a szerzô hivatkozásai alapján. Nemigen lehet komolyan venni egy olyan mûvet, amely szerint a trianoni Magyarország területén az 1910-es népszámlálás adatai alapján 85 000 román élt volna, majd erre alapozva állítja, hogy ezeket a világháború után nagyon gyorsan elmagyarosították. Ennek a pár oldalnak (amelybôl éppen a korszak magyarországi kisebbségpolitikájának megalapozott és jól dokumentálható kritikája hiányzik) ebben a formában csak egyetlen szerepe lehet: bemutatni, hogy a magyarok sem voltak jobbak. Mindezek tükrében a kisebbségi kérdéssel foglalkozó részeket annak ellenére is sikertelennek kell tekintenünk, hogy a szerzô idôrôl-idôre kísérletet tesz a kiegyensúlyozottabb ítéletre, illetve a leíró, nem normatív megközelítésre (például a 137–138. oldalon található összefoglaló jellegû bekezdésben).

Amikor Leustean végre visszatér a diplomáciatörténeti kérdések elemzéséhez, akkor újra az erényei dominálnak. Az 1922–1923 közötti ma-gyar–román diplomáciatörténet analízise megint alapos, látszik, hogy a szerzô a kisebbségi kérdéssel ellentétben ezen a terepen otthonosan mozog. Kiemeli a Bethlen-kormány jó értelemben vett opportunizmusát és alkalmazkodását a nemzetközi viszonyokhoz. Ennek következtében a második királypuccsot követôen teljesen elszigetelt magyar kormány hamarosan kitör ebbôl a helyzetbôl, és eléri, hogy (mindenekelôtt) London mellé álljon a kisantanttal szemben. Ennek köszönhetô, hogy a kisantant ellenállását leküzdve sikerül elérni a Népszövetségbe való felvételt, majd a stabilizációs kölcsön folyósítását. Ez utóbbit a szerzô egyértelmûen a kisantant és ezen belül Brátianu kudarcának tartja, különösen mert ugyanez Romániának nem, vagy csak sokkal rosszabb feltételekkel sikerült. Úgy véli, hogy a meghatározó nyugati nagyhatalmak támogatásáért folytatott versenyben a liberálisok kormánya alulmaradt Bethlennel szemben, és ezzel új korszak kezdôdött a két ország kapcsolattörténetében. Magyarország számára véget ért a világháború utáni kiszolgáltatottság korszaka.

*

Sajnálatosnak mondható, hogy Leusteannak, aki a diplomáciatörténet alapos és jó ismerôje, ráadásul kész és képes elszakadni a korábbi tör ténetírás megrögzöttségeitôl, nem sikerült két egyenletes színvonalú mûvet letennie az asztalra. Amíg az elsô munkában a kritika dominál, ami jót tesz a tanulmánynak, addig a másodikban olyan súlyos hiányosságok találhatóak, amelyek az egyébként színvonalas diplomáciatörténeti részekre is rossz fényt vetnek.

Van azonban a munkáknak egy nagyon megszívlelendô tanulsága is. Akötetekbôl, különösen az elsôbôl, de részben a másodikból is, meglehetôsen jól megismerhetô a korabeli román felfogás a két ország viszonyáról, a békeszerzôdésrôl, a békekonferenciáról, a békejavaslatról, majd a beilleszkedésrôl az „új Európába”. Számunkra semmiképpen sem haszontalan tisztában lenni nem csak azzal, ami viszonylag közismert, hogy a románok területi követelései túlmutattak a végül meghúzott határokon, hogy nem sikerült érvényesíteniük a bukaresti szerzôdésben lefektetett és késôbb maguknak vindikált jogaikat, hanem azzal is, milyen ellentétek feszültek a nagyhatalmak és Románia között. A„balkáni” román diplomácia „sikerességének” mítosza mellett nagyon könnyû elfeledkezni arról, hogy Brátianu a konferencia vezetôinek szemében a legellenszenvesebb figurák közé tartozott, arról, hogy hosszú hónapokba telt, amíg a románoknak sikerült magukat szövetséges hatalomként elismertetni, vagy arról, micsoda ellenszenv uralkodott a román delegáció soraiban az ôket „meg nem értô” nagyhatalmak képviselôi iránt. (Aszerzô ezzel kapcsolatban például Brátianu megjegyzését említi a „kétségbeejtô helyzetrôl” – 67.) Még az egyébként elfogult kisebbségtörténeti narratívának is vannak olyan elemei, amelyek megfontolásra késztetnek, amikor ezeket a kérdéseket vizsgálva nem kellô empátiával szemlélnénk a másik oldal korabeli érveit és társadalmi frusztrációit amiatt, hogy az uralomváltás nem jár szükségszerûen és azonnal azzal, hogy a románság megszerzi a domináns társadalmi pozíciókat is.

Mindezek nem pusztán azért lehetnek fontosak, mert a korabeli román álláspont és vélekedés ismerete természetszerûen megkerülhetetlen a kérdés magyar vonatkozásainak értékelésében és elemzésében. Legalább ennyire fontos probléma, hogy a látszat ellenére Trianon és ami utána következett nem magyar vereség és román gyôzelem, hanem meglehetôsen paradox módon egyidejû, bár természetesen különbözô mértékû csalódás. Korántsem lehetetlen, hogy ez az egyidejû és racionálisan nehezen felfogható érzés (ami aztán sajátos módon újra megismétlôdik 1940-ben, Bécsben) az egész 20. századi magyar–román kapcsolattörténet kulcsa. Amásik meg nem értése, magyar részrôl a sikerélmény feltételezése a románokról, román részrôl pedig a bizonytalanság tudata (elsôsorban nem a Trianon-mítoszgyárban oly gyakran emlegetett okból, vagyis azért, mert tudat alatt ôk maguk is éreznék, hogy jogtalan és bûnös módon birtokolják ezeket a területeket, hanem azért mert román részrôl is komoly ressentiment fogalmazódott meg a békekonferenciával kapcsolatban) sokban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kétoldalú viszonyt társadalmi szinten is a nehezen oldható kölcsönös félelmek és gyanakvás jellemezték és részben jellemzik ma is.

* Lucian LEUSTEAN: România, Ungaria si tratatul de la Trianon 1918–1920. [Románia, Magyarország és a trianoni béke, 1918–1920.] Seria Historia. Polirom, Iasi 2002. 237 p.; Uô: România si Ungaria în cadrul „Noii Europe” 1920–1923. [Románia és Magyarország az „új Európa” keretében, 1920–1923.] Seria Historia. Polirom, Iasi 2003. 270.